Số hiệu văn bản: 12/2012/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 06-02-2012
Ngày hiệu lực: 22-03-2012
Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH
 ---------------------
Số: 12/2012/TT-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ----------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012


THÔNG TƯ
Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được
Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo
cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
 Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
 Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
 Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4015/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.
  Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 1. Thông tư này hướng dẫn tiêu chí; trình tự, thủ tục, thẩm quyền xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
  2. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương (gọi tắt là Bộ, cơ quan trung ương), Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).
3. Thông tư này không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Điều 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp gồm:
 1. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp (kể cả nguồn thu từ ngân sách nhà nước đối với sản phẩm dịch vụ, hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đặt hàng).
 2. Đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 a. Tự bảo đảm trên 10% kinh phí hoạt động thường xuyên;
 b. Có đề án sử dụng tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, được Bộ, cơ quan trung ương (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý) phê duyệt;
 c. Cam kết thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản đối với đơn vị tự chủ tài chính quy định của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành m...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC