Số hiệu văn bản: 2397/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 21-07-2005
Người ký: Phó Tổng Cục Trưởng Nguyễn Thị Cúc.
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2397/TCT-DNNN Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Đồng kính gửi: Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 315 CT/QLDN ngày 23/3/2005, công văn số 682 CT/QLDN ngày 10/6/2005 và công văn số 760/TCT-TCKT ngày 12/4/2005 của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn về việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với sản phẩm bia Sài Gòn sản xuất tại Phú Yên; Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm 1, điểm 2a và điểm 4a, Mục I, Phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB; quy định tại điểm 2 Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 8/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 119/2003/TT-BTC (nêu trên) thì:
Trường hợp Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Phú Yên (Cty CP bia Sài Gòn – Phú Yên) là công ty con của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (TCT bia rượu NGK Sài Gòn), thực hiện sản xuất sản bia theo hình thức TCT bia rượu NGK Sài Gòn bán nguyên liệu và hỗ trợ kỹ thuật để Cty CP bia Sài Gòn – Phú Yên sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu bia Sài Gòn sau đó giao bán lại sản phẩm này cho TCT Bia rượu NGK Sài Gòn thì giá tính thuế TTĐB đối với sản phẩm bia Sài Gòn do Cty CP bia Sài Gòn – Phú Yên kê khai, nộp thuế tại Phú Yên là giá do TCT Bia rượu NGK Sài Gòn bán ra. Nếu Cty CP bia Sài Gòn – Phú Yên bán cho TCT bia rượu NGK Sài Gòn giá thấp dẫn đến việc kê khai nộp thuế TTĐB không đúng giá do TCT bia rượu NGK Sài Gòn bán ra hoặc thấp hơn 10% giá do Tổng công ty bán ra thì Cục thuế tỉnh Phú Yên thực hiện ấn định thuế TTĐB theo quy đinh tại điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lờ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC