Số hiệu văn bản: 05/2004/CT-BYT
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 16-04-2004
Người ký: Bộ Trưởng Trần Thị Trung Chiến
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ Y TẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 05/2004/CT-BYT Hà Nội , ngày 16 tháng 04 năm 2004

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC CUNG ỨNG, SỬ DỤNG THUỐC TRONG BỆNH VIỆN

Trong thời gian vừa qua, các cơ sở khám chữa bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đã có nhiều cố gắng trong việc cung ứng thuốc cho người bệnh, đặc biệt từ năm 1997 đến nay, các Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện đã hoạt động tích cực, góp phần cung cấp đủ thuốc đảm bảo chất lượng và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, chất lượng điều trị ngày một nâng cao. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện chưa đảm bảo cung ứng đủ thuốc chủ yếu, người bệnh nội trú phải tự mua thuốc; nhà thuốc bệnh viện chưa thực hiện nghiêm các qui định của Bộ Y tế; chưa thực hiện nghiêm túc Qui chế kê đơn và bán thuốc theo đơn.

Để chấn chỉnh việc cung ứng thuốc nhằm đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và sử dụng thuốc hợp lý an toàn, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:

1. Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

a) Đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh theo Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh, không để người bệnh nội trú phải tự mua thuốc trong danh mục thuốc chủ yếu. Tổ chức đấu thầu mua thuốc chữa bệnh theo qui định của pháp luật.

b) Đảm bảo mọi hoạt động của nhà thuốc bệnh viện theo đúng qui định do Bộ Y tế ban hành. Giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện không được cao hơn giá thuốc bán lẻ trên thị trường tại địa phương cùng thời điểm.

c) Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong việc lựa chọn thuốc và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện qui chế kê đơn và bán thuốc theo đơn trong bệnh viện.

d) Tổ chức cấp phát thuốc tới các khoa lâm sàng; phát huy vai trò hoạt động của đơn vị thông tin thuốc trong bệnh viện.

đ) Nghiêm cấm các hành vi sau:

Các cá nhân, khoa, phòng bán thuốc trong bệnh viện.

Các cơ sở kinh doanh dược, người giới thiệu thuốc (trình dược viên) liên kết với nhân viên y tế bán thuốc trong khoa, phòng, bệnh viện; chi phối việc kê đơn để hưởng hoa hồng.

e) Thực hiện nghiêm túc Qui chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.

2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC