Số hiệu văn bản: 212 /QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 07-02-2007
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Download dạng Word
Download dạng PDF

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 212 /QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, giữ chức

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng

_____

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 1262-CVNS/BTCTW ngày 06 tháng 02 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại văn bản số 5234/TT-BQP ngày 10 tháng 10 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 4013/TTr-BNV ngày 08 tháng 11 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Ngô Huy Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- Bộ Chính trị ( để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;

- Cục Cán bộ ( Bộ Quốc phòng);

- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

các Vụ NC, TCCB;

- Lưu : VT, VPBCS ( 2), H23

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC