Số hiệu văn bản: 08/2006/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 01-08-2006
Ngày hiệu lực: 01-08-2006
Người ký: Chủ tịch Phạm Thế Dũng
Download dạng Word
Download dạng PDF
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 08/2006/CT-UBND Pleiku, ngày 01 tháng 08 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Ban chấp hành TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong những năm qua, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đưa ứng dụng CNTT vào hoạt động lãnh đạo, quản lý điều hành của bộ máy quản lý Nhà nước và trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thiết thực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị của tỉnh.

Tuy vậy, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở tỉnh ta vẫn còn yếu kém. Hạ tầng CNTT còn thiếu và không đồng bộ, hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động ở các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp nhìn chung còn tự phát, hiệu quả thấp, một số nơi còn mang tính hình thức và lãng phí. Công tác tuyên truyền, phố biến đế nâng cao nhận thức về việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của đời sống xã hội còn hạn chế. Việc phát triển nguồn nhân lực và đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT chưa được quan tâm đúng mức.

Công nghệ thông tin là một động lực quan trọng của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác, CNTT đã xâm nhập mạnh mẽ vào tất cả các ngành, các lĩnh vực, đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội. Để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những năm tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng,và triển khai thực hiện luật Công nghệ thông tin; luật Giao dịch điện tử; Quyết định 246/2005/QĐ-TT...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC