Số hiệu văn bản: 51/2001/TT-BNN-XDCB
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 01-01-2001
Ngày hiệu lực: 03-05-2001
Người ký: Phạm Hồng Giang
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT SỐ 51/2001/TT/BNN-XDCB
NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH
DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XDCB THUỘC
NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT

Căn cứ vào Thông tư số 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán côngtrình xây dựng cơ bản.

Căn cứ văn bản thảo thuận của Bộ xây dựng số 627/BXD-VKT ngày 19/4/2001, về việc hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán các công trình XDCB thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT.

Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn cụ thể việc lập và điều chỉnh một số khoản mục dự toán XDCB các công trình thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí nhân công và máy thi công công trình XDCB thuộc ngành Nông nghiệp & PTNT, trên cơ sở Thông tư số 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 của Bộ xây dựng.

Ngoài những qui định chung được thực hiện theo hướng dẫn trong Thông tư số 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 của Bộ xây dựng, Thông tư này chỉ hướng dẫn thêm việc điều chỉnh giá dự toán xây lắp công trình XDCB có áp dụng một số định mức, đơn giá chuyên ngành do Nộ Nông nghiệp & PTNT ban hành (riêng đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng đê, ban hành theo Quyết định số 13/2001/QĐ/BNN-PCLB ngày 20/02/2001 của Bộ Nông nghiệp & PTNT thì không được điều chỉnh).

II. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

a. Chi phí nhân công trong đơn giá XDCB hiện hành của các tỉnh, thành phố trự thuộc Trung ương, được điều chỉnh với hệ số K NC = 1,46 lần.

b. Chi phí nhân công trong định mức dự toán và đơn giá khoan phụt xử lí công trình thuỷ lợi, tại Quyết định số: 220/1998/QĐ/BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do Bộ Nông nghiệp &PTNTban hành, được tính hệ số điều chỉnh: K NC =1,46 lần.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

a. Chi phí nhân công trong đơn giá XDCB hiện hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC